Tài chính

Details
VOSA CORPORATION
2005 (USD)
2006 (USD)
1. Capital Structure    
- Fixed assets/Total assets
33%
34%
- Working assets/Total assets
67%
66%
2. Profit ratio
 
 
- Profit on turnover ratio
10%
11%
3. Financial situation    
- Payable debts on total assets    
- Ability of payment    
+ Gross: working asset/short – term loans
121%
112%
+ Flash payment: current liquidity/short – term loans
116%
104%
4. Turnover
15,282,750
    15,376,812
5. Profit
1,566,250
1,658,000
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Giới Thiệu
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com