Thông tin cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Ngày23.06.2020

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com