Thông tin cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 

 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com