Thông tin cổ đông

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 và thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu -Ngày 27.06.2018

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com