Thông tin cổ đông

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc tổ chức ĐHCĐ và Các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 - Ngày 16.05.2018

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com