Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO Giải trình ngoại trừ, lưu ý của Công ty kiểm toán A&C trong Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2012

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com