Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, CÁC TỜ TRÌNH ĐHCĐ NĂM 2017 VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 -Ngày 24.04.2017 -3h

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com