Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO V/V GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2016 -Ngày 13.09.206 - 11H

1. Giải trình chênh lệch BCTC Riêng đã soát xét bán niên 2016

2. Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất đã soát xét bán niên 2016
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com