Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO V/V GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2016 -Ngày 13.09.206 - 11H

1. Giải trình chênh lệch BCTC Riêng đã soát xét bán niên 2016  - Tải về   

2. Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất đã soát xét bán niên 2016 - Tải về   

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com