Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO V/V TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014

1

 

Thư mời họp ĐHCĐ năm 2014 - Tải về   

  2  

 

Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2014 - Tải về   

3

 

Thư đề cử HĐQT- BKS - Tải về   

4

 

 Thư ứng cử HĐQT - Tải về   

5

 

Thư ứng cử BKS -Tải về   

6

 

Quy chế bầu cử VOSA - Tải về   

7

 

Mẫu sơ yếu lý lịch - Tải về   

8

 

Báo cáo thường niên năm 2013 - Tải về   

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com