Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO V/v ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 _Ngày 13.04.207 -4h

-  Về ngày  đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Tải về

-  VSD - Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - Tải về

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com