Thông tin cổ đông

Tài liệu tổ chức Đại Hội Cổ đông Thường niên năm 2019 ( Tải về )

1     Chương trình ĐHCĐ năm 2019 Tải về
2       Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2019 Tải về
3     Tờ trình ĐHCĐ năm 2019 - Dự thảo Tải về
4     Sơ yếu lý lịch Tải về
5     Thư đề cử HĐQT - BKS Tải về
6     Thư ứng cử HĐQT Tải về
7     Thư ứng cử BKS Tải về
8    Danh sách Đề cử / ứng cử HĐQT  Tải về
9    Danh sách Đề cử / ứng cử KSV Tải về
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com