Thông tin cổ đông

Tài liệu tổ chức Đại Hội Cổ đông Thường niên năm 2020 ( Bổ sung ) - Ngày 16.06.2020

1     Thư mời họp ĐHCĐ năm 2020 Tải về
2     Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2020 Tải về
3       Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2020 Tải về
4     Dự thảo Điều lệ bổ sung năm 2020 Tải về
5     Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ năm 2020 Tải về
6     Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung HĐQT - BKS nhiệm kỳ IV Tải về
    Sơ yếu lý lịch Tải về
8      Phiếu bầu HĐQT Tải về
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com