Thông tin cổ đông

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam (VOSA) là Châu Mỹ Linh - Ngày 09.09.2016 -16G:

Căn cứ đơn cớ mất sổ cổ đông, Công ty Cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên sau đây:

Họ và tên cổ đông: Châu Mỹ Linh

Số CMND: 022534381

Số lượng cổ phần sở hữu: 19.000 CP

Ai nhận được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên trên hoặc biết thông tin về Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nói trên, vui lòng liên hệ với Ông Phạm Trung Kiên qua số điện thoại 08.3829 3826 ext: 5240.

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại nào, Công ty Cổ phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ mới cho cổ đông trên.

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com