Hỗ trợ khách hàng

Cảng Phí

 
                                               Biểu phí đại lý hàng hải
                     Published date : 28/10/2015
 
HIỆP HỘI ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI HÀNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HẢI VIỆT NAM                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                           ----------------0o-------------
Số : 315/ VISABA
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2005
 
Quyết định về phí đại lý đối với tàu nước ngoài
Chủ Tịch Hiệp Hội Đại Lý và Môi Giới Hàng hải Việt Nam
 
Căn cứ  văn bản 50 – KTN ngày 5/1/1994 của Bộ Trưởng- chủ nhiệm văn phòng chính phủ về việc Thủ tướng chính phủ cho phép thành lập “Hiệp hội Đại Lý Và Môi Giới Hàng HảiViệt Nam”,
Căn cứ quyết định 1931/QĐ – TCCB-LD ngày 26/10/1994 của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải về phê duyệt điều lệ của HH Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam,
Căn cứ nghị quyết đại hội đoàn thể của Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 3, ngày 15/10/2004,
 Quyết định:
 Điều 1: Nay  ban hành kèm theo quyết định này biểu phí đại lý thu đối với tàu nước ngoài và phí đại lý vận tải container trên toàn lãnh thổ nước CHXHCNVN.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .
Hiệp Hội Đại Lý và Môi Giới Hàng Hải Việt Nam
Chủ Tịch                             
Nơi nhận :
Bộ nội vụ
Bộ tài chính( Cục quản lý giá)                                                                                                                                                     PHẠM THIẾT QUÁT
Bộ GTVT( Vụ vận tải)
Cục hàng hải VN( Ban vận tải)
Các hội viên

BIỂU PHÍ ĐẠI LÝ HÀNG HẢI
số 01/VISABA
(Ban hành theo nghị quyết Đại hội toàn thể của Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam  nhiệm kỳ 3, ngày 15 tháng 10 năm 2004) 
A.QUY ĐỊNH CHUNG:
Mức đại lý phí được tính bằng đô la Mỹ (USD). trường hợp thanh toán bằng các loại tiền khác theo thoả thuận giữa các đơn vị đại lý với khách hàng theo tỉ giá mua vào của Ngân hàng  Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.
B. PHÍ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN :
 
1) Phí đại lý đối với tàu : được tính theo trọng tải đăng ký toàn phần (GRT) của tàu
 
Biểu phí đại lý cơ bản :
 
Trọng tải đăng ký toàn phần của tàu
Mức phí
Dưới 200 GRT
Từ 201 GRT đến 500 GRT
Từ 501 GRT đến 1000 GRT
Từ 1001 GRT đến 3000 GRT
Từ 3001 GRT đến 6000 GRT
Từ 6001 GRT đến 10.000 GRT
Từ 10.001 GRT đến 15.000 GRT
Từ 15.001 GRT đến 25.000 GRT
Từ 25.001 GRT đến 50.000 GRT
Từ 50.001 GRT trở lên
100
250
400
500
600
700

 

850
1.000
1.150
1.300
 
Đại lý phí cho tàu quá cảnh đi cảng Phnompenh-Campuchia là 400USD/tàu (không kể tàu lớn hay nhỏ).
 
Các trường hợp giảm phí đại lý tính theo trọng tải:
 
+ Tàu đến cảng để vào đà sửa chữa: Giảm 50%.
+ Tàu vào cảng không bốc xếp hàng hoá, ở lại cảng không quá 48 giờ : giảm 50%
+ Giảm không quá 5% phí đại lý cơ bản đối với chủ tàu ký hợp đồng đại lý dài hạn(hợp đồng ký thực hiện từ 1 năm)
2) Phí đại lý  đối với hàng hoá được tính theo trọng lượng hàng hoá (tấn) ghi trong vận đơn, Mức cụ thể như sau :
 
Số TT
Loại hàng
Mức phí
(USD/Tấn )
1
2
3
- Hàng lỏng và hàng rời
- Hàng bao
- Các loại hàng hoá khác
0.05
0.06
0.10
 
Hàng hoá xếp dỡ tại vùng neo tăng 25% ( bằng 1.25 lần) phí đại lý cơ bản quy định ở điều 2 trên đây.
 
3) Phí đại lý đối với hành khách: 1 USD/ Người
 
4) Các phí khác do đại lý và chủ tàu thoả thuận ( phí đại lý bảo trợ, phí phục vụ thuyền viên, phí thu xếp các dịch vụ pháp lý v.v.
 
C. PHÍ ĐẠI LÝ VẬN TẢI CONTAINER
1) Đối với hàng xuất
* Hàng chỉ định : 2.5% trên tổng số cước
* Hàng do đại lý tự khai thác : 5% trên tổng số cước
2) Đối với hàng nhập: 2.5 % trên tổng số cước
3) Phí quản lý container: 5 USD / container
 
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Hỗ trợ khách hàng
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com