VOSA CORPORATION http://www.vosa.com.vn

THÔNG BÁO V/v ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
12.04.2016

-  Về ngày  đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Tải về 

- VSD - Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - Tải về
URL Article::http://www.vosa.com.vn/modules.php?name=InvestorRelation&op=viewst&sid=385

© VOSA CORPORATION contact: vihanvietnam@gmail.com