VOSA CORPORATION http://www.vosa.com.vn

CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT V/V XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, CÁC TỜ TRÌNH ĐHCĐ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
28.04.2016

Tải về  
URL Article::http://www.vosa.com.vn/modules.php?name=InvestorRelation&op=viewst&sid=391

© VOSA CORPORATION contact: vihanvietnam@gmail.com