VOSA CORPORATION | Thông tin đầu tư | Thông báo**Announcements | Thông Báo
slide homeslide home
  Việt nam English
  Trang chủ Giới thiệu Tin tức Liên hệ Sơ đồ website
 

    Báo cáo quản trị
    Thông báo
    Báo cáo tài chính
    Báo Cáo Thường Niên
    Điều lệ Công ty
 
Bảng niêm yết giá cước vận tải và phụ thu

Bảng giá của Đại lý hãng tàu Sinotrans

Bảng giá của Đại lý hãng tàu Namsung

Công đoàn

Hoạt động công đoàn

Thông tin đầu tư
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Thông Báo
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» THÔNG BÁO NHẬN CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2014
» THÔNG BÁO V/v BÁN PHẦN VỐN GÓP CỦA VOSA VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH
Hổ trợ khách hàng
» Thông tin cảng
» Văn bản pháp luật
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
» Bảng niêm yết giá cước vận tải hàng hóa container bằng đường biển, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng container đường biển của Hãng tàu Sinotrans Container Lines
» Bảng niêm yết giá cước vận tải hàng hóa container bằng đường biển, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng container đường biển của Hãng tàu Namsung
» Báo cáo quản trị Công ty
Đầu tư
» Kho bãi
» Liên doanh
» Bất động sản
» Bảng niêm yết giá cước vận tải hàng hóa container bằng đường biển, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng container đường biển của Hãng tàu Sinotrans Container Lines
» Bảng niêm yết giá cước vận tải hàng hóa container bằng đường biển, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng container đường biển của Hãng tàu Namsung
» Báo cáo quản trị Công ty
Liên kết
Logo
  Thông tin đầu tư »Thông báo
Thông Báo

- Thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản

     
v/v sửa đổi điều lệ về chuyển trụ sở chính của công ty      
1. Danh sách v/v chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản - Tải về      
2. Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản - Tải về      
3. Dự thảo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông - Tải về      

- Thông báo V/v thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Tải về 

     

- Thông báo V/v chi trả cổ tức năm 2012 

     
      1. Thông báo chi trả cổ tức năm 2012 - Tải về      
      2. Giấy đề nghị chuyển khoản -Tải về
     

- Thông báo V/v Bổ sung thông tin liên hCđông năm 2013  

     
      1. Giấy thông báo bổ sung thông tin liên hệ của cổ đông - Tải về
     
      2. Giấy Đề nghị thay đổi thông tin của cổ đông - Tải về        
Thông báo Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty
     
      V/v Kế hoạch chia cổ tức năm 2012   - Tải về       
-  Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2013  - Tải về       
-  Thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013  -  Tải về       
-  Thông báo V/v Tài liệu chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2013        
       1. Báo cáo thường niên năm 2013 và Tờ trình - Tải về      
       2. Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 - Tải về       
     3. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 - Tải về      
     4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013 - Tải về      
-  Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để họp  
     
       Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2013 - Tải về         
-  Thông báo V/v bổ nhiệm - Trưởng phòng Tài chính Kế toán        
       Nghị Quyết HĐQT bổ nhiệm -Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Tải về
     
     Quyết Định HĐQT bổ nhiệm -Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Tải về      
-  Thông báo về sở hữu của cổ đông lớn VOSA - Tải về       
-  Thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn VOSA - Tải về 
     
-  Công bố thông tin về Báo cáo tài chính hợp nhất  - 
     
                 Năm tài chính 2012 (Đã được kiểm toán) - Tải về       
-  Báo cáo tình hình quản trị công ty  - Tải về         
-  Thông báo V/v Bổ nhiệm cán bộ - Ngày 06- 08- 2012
     
       1. Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm cán bộ - Tải về      
       2. Nghị quyết HĐQT về xin ý kiến bằng văn bản bổ nhiệm cán bộ - Tải về      
       3. Công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà Nước bổ nhiệm cán bộ - Tải về        
-  Thông báo chi trả cổ tức năm 2011       
       1. Thông báo chi trả cổ tức năm 2011 - Tải về      
       2. Giấy đề nghị chuyển khoản             - Tải về           
-  Thông báo Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm 2012 - Tải về       
-  Thông báo Nghị quyết HĐQT phiên họp 3 năm 2012 và thay đổi Nhân sự của VOSA       
         1. Nghị quyết HĐQT phiên họp 3 năm 2012 - Tải về      
         2. Thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT VOSA - Tải về          
         3. Thay đổi nhân sự Phó Chủ tịch HĐQT VOSA - Tải về
           
         4. Thay đổi nhân sự Trưởng BKS  VOSA - Tải về  
     
-  Thông báo V/v Tài liệu chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2012       
         1. Báo cáo thường niên năm 2012 - Tải về      
         2. Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 - Tải về         
         3. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2012 - Tải về       
         4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2012 - Tải về      
         5. Giấy đề cử thành viên Ban kiểm soát - Tải về      
-  Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội cổ đông       
      thường niên năm 2012 - Tải về       
-  Thông báo V/v xin gia hạn thời gian tổ chức      
     Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Tải về       
-  Thông báo V/v xin chậm nộp báo cáo tài chính năm 2011 - Tải về       
-  Thông báo chi trả cổ tức năm 2010 - Tải về      
-  Thông báo Nghị quyết ĐHCĐ  thường niên năm 2011- Tải về       
-  Thông báo vể việc bổ nhiệm cán bộ - Tải về       
-  Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011      
    Thư mời họp ĐHCĐ năm 2011                      - Tải về    
    Chương trình họp ĐHCĐ năm 2011              - Tải về    

    Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2011     - Tải về

   
-  Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ    
     đông thường niên năm 2011Tải về      
-  Thông báo thay đổi trụ sở và địa điểm giao dịch dịch vụ     
      Quản lý cổ đông - Tải về     
-  Thông báo báo cáo tài chính năm 2010 và Đại hội cổ đông     
      thường niên năm 2011 - Tải về     
-  Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn 05/03/2011 Tải về      
-  Thông báo về việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị - Tải về      
-  Thông báo chi trả cổ tức năm 2009      
   Chi trả cổ tức - Tải về    
   Giấy đề nghị chuyển khoản - Tải về    
-  Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010 - Tải về        
- Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010     
   Thư mời   - Tải về    
   Giấy ủy quyền - Tải về    
    Chương trình đại hội - Tải về    
   Báo cáo thường niên năm 2010 - Tải về     
- Thông báo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và       
   công bố thông tin, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 - Tải về     
- Thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty - Tải về     
- Thông báo chi trả cổ tức năm 2008     
   Thông báo chi trả cổ tức  - Tải về 
   
    Đề nghị chuyển khoản  -  Tải về
 
- Thông báo thay đổi công ty quản lý cổ đông - Tải về
 
- Nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 - Tải về
 
- Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 
   Thư mời, chương trình họp, giấy ủy quyền - Tải về
   Giấy đề cử (Thành viên HĐQT, BKS) - Tải về
   Quy chế bầu cử HĐQT, BKS - Tải về
- Dự thảo Điều lệ bổ sung sửa đổi VOSA -  Tải về
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông    
   thường niên năm 2009 - Tải về
- Thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị và Hoạt động sản xuất kinh   
 doanh và Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Tải về
- Danh Sách Cổ Đông Chưa Nhận Cổ Tức Đợt 2 Năm 2007(04/12/2008)
 Tải về
- Thông Báo V/v Chia Cổ Tức Đợt 2 Năm 2007 (01/08/2008)
Thông báo việc chia cổ tức: Tải về
Giấy đề nghị chuyển khoản : Tải về
Danh sách cổ đông chưa nhận cổ tức đợt 1 năm 2007 : Tải về
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2008              
 File PDF đính kèm: Tải về
- Người Đại Diện Cung Cấp Thông Tin 
 File PDF đính kèm : Tải về

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Trang chủ  |   Giới thiệu   |   Tin tức   |    Sơ đồ website   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN