VOSA CORPORATION | Investor Relation
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

    Management Reports
    Announcements
    Financial Reports
    Annual Reports
    Charter
 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  Investor Relation

FINANCIAL REPORTS 2016 ( Audited) - April 4, 2017

Read more...

THÔNG BÁO CBTT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Read more...

CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT V/V XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, CÁC TỜ TRÌNH ĐHCĐ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tải về  


THÔNG BÁO V/v ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

-  Về ngày  đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Tải về 

- VSD - Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - Tải về


FINANCIAL REPORTS 2015 (AUDITED)

Read more...

THÔNG BÁO V/V GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2015

Tải về


THÔNG BÁO V/V GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Tải về


THÔNG BÁO VIỆC GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CÔNG TY

Tải về


Page number 1, 2, 3  [page next]
5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN