Thông tin cổ đông
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Tải về             
Giải trình báo cáo tài chính quý I năm 2021  Tải về
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 Tải về             
Giải trình báo cáo tài chính quý IV năm 2020  Tải về
Báo cáo tài chính quý III năm 2020 Tải về               
Giải trình báo cáo tài chính quý III năm 2020  Tải về
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020   Tải về                       
Giải trình báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020   Tải về

Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com