Thông tin cổ đông

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 Tải về               

- Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017 Tải về   

- Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017  kiểm toán- Tải về   

- Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017 kiểm toán - Tải về   

- Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý 1 năm 2017 Tải về    

- Giải trình chênh lệch BCTC Riêng quý 1 năm 2017 Tải về    

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017 Tải về          

- Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2017 Tải về   

 

Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com