Thông tin cổ đông

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016 Đã kiểm toán -  Tải về  

- Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2016  Đã kiểm toán -  Tải về  

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016 - Tải về   

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2016 - Tải về   

- Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016  kiểm toán- Tải về   

- Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2016 kiểm toán - Tải về   

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 - Tải về   

- Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2016 - Tải về   

Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com