Thông tin cổ đông

- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Tải về   

- Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2015 - Tải về   

- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 - Tải về                     

- Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2015 - Tải về   

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 - Tải về                                  

(Đã được đăng báo Lao động ngày 08/05/2015)
- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 -
Tải về   

Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com