Thông tin cổ đông

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (Đã kiểm toán) - Tải về       

- Báo cáo tài chính riêng năm 2013 (Đã kiểm toán ) - Tải về   

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (Đã kiểm toán) Tải về                      

- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2012 (Đã kiểm toán) Tải về   

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 ( Đã kiểm toán ) Tải về   

- Báo cáo thường niên năm 2010  Tải về   

Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com