Thông tin cổ đông

- CBTT Bổ sung, sửa đổi - Báo cáo thường niên năm 2015 -Tải về   

- Báo cáo thường niên năm 2015 (Bổ sung, sửa đổi)- Tải về   

Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com