Thông tin cổ đông
- Thông báo V/v chi trả cổ tức năm 2013 - Tải về   
- Giấy đề nghị chuyển khoản - Tải về   
- Giải trình về ý kiến kiểm toán năm 2014 Tải về   
- Xác nhận về ý kiến kiểm toán của Cty Deloitte năm 2014 Tải về   

Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com