Thông tin cổ đông
1. Bổ nhiệm lại P.Tổng Giám Đốc Hoàng Hoa Phòng   Tải về   
2. Bổ nhiệm lại P.Tổng Giám Đốc Trịnh Vũ Khoa    Tải về   

- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông về sửa đổi Điều lệ công ty Tải về   

- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông về sửa đổi Điều lệ công ty  Tải về   

 

Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com