Thông tin cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 Tải về   

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017 Tải về   

THÔNG BÁO V/V GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2017 đã kiểm toán -Ngày 18.08.2017

Tải về

THÔNG BÁO V/V CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU VSA - Ngày 16.08.2017

Tải về

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 - Ngày 27.07.2017

Tải về

Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com