Thông tin cổ đông
Báo cáo tài chính quý III năm 2019 Tải về                       
Giải trình báo cáo tài chính quý III năm 2019    Tải về
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 Tải về                       
Giải trình báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 Tải về

Thông tin cổ đông
Đối Tác

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Petroland - Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84 28) 54161820 | Fax : (84 28) 54161824
Email :vosagroup@vosagroup.com - commercial@vosagroup.com