skip to Main Content

Cập nhật tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021- Ngày 23.04.2021

1 Chương trình ĐHCĐ Tải về
2 Quy chế làm việc tại ĐHCĐ Tải về
3 Quy chế nội bộ về Quản trị cty Tải về
4 Quy chế hoat động của Hội Đồng Quản trị Tải về
5 Quy chế hoạt động của BKS Tải về
6 Báo cáo HĐQT cho ĐHCĐ năm 2021 Tải về
7 Báo cáo Ban TGĐ cho D9HCĐ năm 2021 Tải về
8 Báo cáo BKS cho ĐHCĐ năm 2021 Tải về
9 Các Tờ trình ĐHCĐ năm 2021 Tải về
10 Điều lệ công ty – Dự thảo Tải về
11 BCTC kiểm toán Tải về
Back To Top