Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2015

Đăng tải: 12/11/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất 2014

Đăng tải: 07/05/2015

Báo cáo tài chính tổng hợp 2014 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 07/05/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất 2013 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 22/04/2014

Báo cáo tài chính riêng 2013 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 22/04/2014

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 25/04/2013

Báo cáo tài chính tổng hợp 2012 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 25/04/2013

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 22/06/2012

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 03/06/2010

Báo cáo thường niên năm 2010

Đăng tải: 03/06/2010

« 7891011 »