Báo cáo tài chính

Giải trình báo cáo tài chính quý III năm 2019

Đăng tải: 04/02/2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

Đăng tải: 04/02/2021

Giải trình báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019

Đăng tải: 04/02/2021

Giải trình chênh lệch BCTC năm 2018 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 29/03/2019

Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 29/03/2019

Giải trình chênh lệch BCTC quý 4 năm 2018

Đăng tải: 17/01/2019

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

Đăng tải: 17/01/2019

Giải trình chênh lệch BCTC quý 3 năm 2018

Đăng tải: 19/10/2018

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

Đăng tải: 19/10/2018

Giải trình chênh lệch BCTC bán niên soát xét năm 2018

Đăng tải: 15/08/2018

« 34567 »