Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2017

Đăng tải: 24/10/2017

Giải trình chênh lệch BCTC Riêng quý 3 năm 2017

Đăng tải: 24/10/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017

Đăng tải: 24/10/2017

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017

Đăng tải: 24/10/2017

Giải trình BCTC hợp nhất bán niên năm 2017 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 18/08/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 18/08/2017

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 18/08/2017

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý 1 năm 2017

Đăng tải: 25/04/2017

Giải trình chênh lệch BCTC Riêng quý 1 năm 2017

Đăng tải: 25/04/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017

Đăng tải: 25/04/2017

« 7891011 »