Thông báo

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

Đăng tải: 20/10/2022

  1. Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 - Tải về
  2. Giấy đề nghị chuyển khoản - Tải về

Công văn giải trình báo cáo tài chính quý III năm 2022

Đăng tải: 18/10/2022

Báo cáo Báo cáo tài chính quý III năm 2022

Đăng tải: 18/10/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán VSA

Đăng tải: 04/10/2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Đăng tải: 30/09/2022

Công văn giải trình chậm công bố thông tin

Đăng tải: 15/08/2022

Công văn 212-CBTT-VOSA - Thay đổi nhân sự phụ trách phòng TCKT

Đăng tải: 21/07/2022

Thông báo kết quả bán thanh lý tài sản xe ô tô Toyota Camry - biển kiểm soát 50Z - 1330

Đăng tải: 20/07/2022

Thông báo V/v Ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Đăng tải: 06/07/2022

Thông báo bán tài sản thanh lý

Đăng tải: 06/07/2022

« 1234 »