Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đăng ký họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 – Ngày 10.03.2021

Đăng tải: 10/03/2021

Thông báo V/v Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại Hội Cổ Đông năm 2021 – Ngày 03.03.2021

Đăng tải: 03/03/2021

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 – Ngày 02.03.2021

Đăng tải: 02/03/2021

Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên của công ty

Đăng tải: 22/02/2021

Danh sách cổ đông Nhà Nước, cổ đông lớn

Đăng tải: 05/02/2021

Thông báo V/v giao nhiệm cho cán bộ Phụ trách Ban tài chính kế toán

Đăng tải: 01/02/2021

Thông báo thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp

Đăng tải: 25/11/2020

Thông báo V/v điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Samtra

Đăng tải: 25/11/2020

Quyêt định về việc bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính kế toán

Đăng tải: 22/10/2020

Thông báo V/v mất sổ cổ đông của cổ đông Phan Thế Phương

Đăng tải: 24/07/2020

« 910111213 »