skip to Main Content
CHI TIẾT DỊCH VỤ

– Dịch vụ hàng hải cho các loại tàu bao gồm tàu dầu (cả ở cảng và ngoài khơi)

– Xếp dỡ, xếp công, kiểm đếm và kiểm định

– Theo xếp tàu bị nạn trên biển

– Giải quyết khiếu nại

– Thay đổi thuyền viên, hồi hương

– Cung cấp nguyên liệu và thực phẩm

– Làm thủ tục cho tàu quá cảng sông Mekông-PhnomPenh-Campuchia

Back To Top