Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022

Đăng tải: 15/08/2022

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022

Đăng tải: 20/07/2022

Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Đăng tải: 19/04/2022

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Đăng tải: 07/03/2022

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021

Đăng tải: 20/01/2022

Giải trình báo cáo tài chính quý IV năm 2021

Đăng tải: 20/01/2022

Giải trình báo cáo tài chính quý IV năm 2021

Đăng tải: 22/01/2022

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021

Đăng tải: 22/01/2022

Thông báo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị V/v hủy bỏ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Đăng tải: 04/11/2021

Thông báo V/v mất sổ cổ đông của cổ đông Phan Thị Lê

Đăng tải: 28/12/2021

« 12345 »