Thông báo

Nghị quyết số 21-2022-NQ-TH-HĐQT - Tạm dừng hoạt động 03 chi nhánh VOSA Hà Nội, VOSA Cần Thơ và Samtra

Đăng tải: 01/07/2022

Công văn 166-CV-VOSA-CBTT - Giải trình chậm CBTT

Đăng tải: 22/06/2022

Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên của công ty

Đăng tải: 13/05/2022

Biên bản họp và Nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Đăng tải: 28/04/2022

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

Đăng tải: 25/04/2022

Tài liệu ĐHĐCĐ 2022: Các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Dự thảo

Đăng tải: 25/04/2022

Tài liệu ĐHĐCĐ 2022: Báo cáo của BTGĐ cho ĐHCĐ 2022

Đăng tải: 25/04/2022

Tài liệu ĐHĐCĐ 2022: Báo cáo của BKS cho ĐHCĐ 2022

Đăng tải: 25/04/2022

Tài liệu ĐHĐCĐ 2022: Báo cáo của HĐQT cho ĐHCĐ 2022

Đăng tải: 25/04/2022

Tài liệu ĐHĐCĐ 2022: Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT (trực tuyến) ĐHĐCĐ 2022 - Dự thảo

Đăng tải: 25/04/2022

« 12345 »