Thông báo

Cập nhật tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022: Sơ yếu lý lịch ông Vũ Phước Long

Đăng tải: 08/04/2022

Cập nhật tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022: Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2022

Đăng tải: 08/04/2022

Thư mời họp và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

Đăng tải: 06/04/2022

Thông báo của VSD ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đăng ký họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

Đăng tải: 24/03/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đăng tải: 18/03/2022

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đăng tải: 04/03/2022

Thư mời chào giá cho thuê tàu

Đăng tải: 30/12/2021

Thông qua hợp đồng, giao dịch với người nội bộ, người có liên quan Công ty

Đăng tải: 29/12/2021

Thông báo V/v hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, chốt danh sách ngày 25/10/2021

Đăng tải: 04/11/2021

Thông báo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị V/v hủy bỏ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Đăng tải: 04/11/2021

« 23456 »