Thông báo

Tài liệu họp Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ( bổ sung )

Đăng tải: 14/03/2023

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đăng tải: 03/03/2023

BCTC năm 2022 đã kiểm toán

Đăng tải: 24/02/2023

Thông báo V/v Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

Đăng tải: 02/09/2023

Thông báo V/v ngày đăng kí cuối cùng đê thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Đăng tải: 07/02/2023

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đăng tải: 02/02/2023

Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người liên quan đến Công ty

Đăng tải: 17/01/2023

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

Đăng tải: 20/10/2022

  1. Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 - Tải về
  2. Giấy đề nghị chuyển khoản - Tải về

Công văn giải trình báo cáo tài chính quý III năm 2022

Đăng tải: 18/10/2022

Báo cáo Báo cáo tài chính quý III năm 2022

Đăng tải: 18/10/2022

« 23456 »