Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (Đã được kiểm toán)

Đăng tải: 15/06/2010

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008

Đăng tải: 15/06/2009

Báo cáo thường niên năm 2008

Đăng tải: 15/06/2009

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 20/05/2009

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 13/05/2008

« 7891011 »