Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch BCTC Riêng quý 1 năm 2017

Đăng tải: 25/04/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017

Đăng tải: 25/04/2017

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2017

Đăng tải: 25/04/2017

Giải trình chênh lệch BCTC Riêng năm 2016 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 10/04/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 25/01/2017

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2016 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 25/01/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016

Đăng tải: 25/10/2016

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2016

Đăng tải: 25/10/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 19/08/2016

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2016 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 19/08/2016

« 7891011 »