Báo cáo tài chính

Giải trình chênh lệch BCTC bán niên soát xét năm 2018

Đăng tải: 15/08/2018

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

Đăng tải: 15/08/2018

Giải trình chênh lệch BCTC quý 2 năm 2018

Đăng tải: 23/07/2018

Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2018

Đăng tải: 23/07/2018

Giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất quý 1 năm 2018

Đăng tải: 20/04/2018

Giải trình chênh lệch BCTC Riêng quý 1 năm 2018

Đăng tải: 20/04/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018

Đăng tải: 20/04/2018

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2018

Đăng tải: 20/04/2018

Giải trình chênh lệch BCTC riêng năm 2017 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 30/03/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (Đã kiểm toán)

Đăng tải: 30/03/2018

« 56789 »