Thông báo

Báo cáo HĐQT cho ĐHCĐ năm 2021

Đăng tải: 23/04/2021

Cập nhật tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 - Báo cáo Ban TGĐ cho D9HCĐ năm 2021

Đăng tải: 23/04/2021

Cập nhật tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 - Báo cáo BKS cho ĐHCĐ năm 2021

Đăng tải: 23/04/2021

Cập nhật tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 - Các Tờ trình ĐHCĐ năm 2021

Đăng tải: 23/04/2021

Cập nhật tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 - Điều lệ công ty – Dự thảo

Đăng tải: 23/04/2021

Cập nhật tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 - BCTC kiểm toán

Đăng tải: 23/04/2021

Thư mời họp và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 ( Dự thảo )

Đăng tải: 05/04/2021

Giấy ủy quyền họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Đăng tải: 05/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng tham gia ĐHCĐ thường niên năm 2021

Đăng tải: 15/03/2021

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tham gia ĐHCĐ thường niên năm 2021

Đăng tải: 15/03/2021

« 910111213 »