Thông báo

Báo cáo Báo cáo tài chính quý III năm 2022

Đăng tải: 18/10/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán VSA

Đăng tải: 04/10/2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Đăng tải: 30/09/2022

Công văn giải trình chậm công bố thông tin

Đăng tải: 15/08/2022

Công văn 212-CBTT-VOSA - Thay đổi nhân sự phụ trách phòng TCKT

Đăng tải: 21/07/2022

Thông báo kết quả bán thanh lý tài sản xe ô tô Toyota Camry - biển kiểm soát 50Z - 1330

Đăng tải: 20/07/2022

Thông báo V/v Ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Đăng tải: 06/07/2022

Thông báo bán tài sản thanh lý

Đăng tải: 06/07/2022

Nghị quyết số 21-2022-NQ-TH-HĐQT - Tạm dừng hoạt động 03 chi nhánh VOSA Hà Nội, VOSA Cần Thơ và Samtra

Đăng tải: 01/07/2022

Công văn 166-CV-VOSA-CBTT - Giải trình chậm CBTT

Đăng tải: 22/06/2022

« 7891011 »