Thông báo

Thông báo V/v chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 - Chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020

Đăng tải: 08/07/2021

Thông báo V/v chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 - Giấy đề nghị chuyển khoản

Đăng tải: 08/07/2021

Thông báo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về công tác nhân sự

Đăng tải: 01/07/2021

Thông báo về việc Hội Đồng Quản Trị nhận đơn xin từ chức Tổng Giám Đốc

Đăng tải: 21/06/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 & 2020 – Ngày 15.06.2021

Đăng tải: 18/06/2021

Thông báo về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 – Ngày 15.06.2021

Đăng tải: 15/06/2020

Thông báo về việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán – Ngày 02.06.2021

Đăng tải: 02/06/2021

Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh – Ngày 21.05.2020

Đăng tải: 29/05/2021

Thông báo hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liện quan của người nội bộ

Đăng tải: 29/05/2021

Công bố thông tin biên bản và nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 – Ngày 28.04.2021

Đăng tải: 28/04/2021

« 45678 »