Thông báo

Thông báo V/v ngày đăng kí cuối cùng đê thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Đăng tải: 07/02/2023

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đăng tải: 02/02/2023

Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người liên quan đến Công ty

Đăng tải: 17/01/2023

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

Đăng tải: 20/10/2022

  1. Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 - Tải về
  2. Giấy đề nghị chuyển khoản - Tải về

Công văn giải trình báo cáo tài chính quý III năm 2022

Đăng tải: 18/10/2022

Báo cáo Báo cáo tài chính quý III năm 2022

Đăng tải: 18/10/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán VSA

Đăng tải: 04/10/2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Đăng tải: 30/09/2022

Công văn giải trình chậm công bố thông tin

Đăng tải: 15/08/2022

Công văn 212-CBTT-VOSA - Thay đổi nhân sự phụ trách phòng TCKT

Đăng tải: 21/07/2022

« 678910 »