Thông báo

Thông báo của VSD ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đăng ký họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

Đăng tải: 24/03/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đăng tải: 18/03/2022

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đăng tải: 04/03/2022

Thư mời chào giá cho thuê tàu

Đăng tải: 30/12/2021

Thông qua hợp đồng, giao dịch với người nội bộ, người có liên quan Công ty

Đăng tải: 29/12/2021

Thông báo V/v hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, chốt danh sách ngày 25/10/2021

Đăng tải: 04/11/2021

Thông báo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị V/v hủy bỏ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Đăng tải: 04/11/2021

Thông báo V/v mất sổ cổ đông của cổ đông Phan Thị Lê

Đăng tải: 28/11/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường – Ngày 04.10.2021

Đăng tải: 04/10/2021

Báo cáo quản trị công ty 06 tháng năm 2021

Đăng tải: 30/07/2021

« 678910 »